top of page

Financiële Zaken

Dankbaar en Afscheid, Verantwoording en VeranderingDankbaar en Afscheid

Zoals bij veel gemeenschappen zijn het vaak de mensen buiten de schijnwerpers die ontzettend veel werk verzetten. Onze parochie is daar geen uitzondering op, wij hebben gelukkig veel handen die uit de mouwen worden gestoken en samen licht werk maken. Voor mij als penningmeester zijn er ook belangrijke ‘steun en toeverlaten’ die ervoor zorgen dat onze kerk kan blijven draaien en de cijfers op orde zijn. Ik ben telkens weer dankbaar voor hun hulp.

 

Op deze plaats wil ik een persoon in het bijzonder bedanken die na tien jaar ondersteuning van het parochiebestuur afscheid heeft genomen: onze administrateur Claudia Vogelaar. Een heel decennium heeft zij de administratie van onze parochie verzorgd. Facturen voldaan, contracten doorgezet, declaraties betaald, bankrekeningen beheerd, gecorrespondeerd met banken en andere instellingen en, ieder jaar als begin- en sluitstuk, de begroting en jaarrekening opgemaakt. Vooral die laatste klus werd door nieuwe regels en specifiekere vereisten voor de boekhouding ieder jaar intensiever. Samen met mijn voorganger Fer Nieuweboer heeft zij de digitalisering opgestart en met het Bisdom samengewerkt aan de invoering van het boekhoudprogramma Exact binnen de kerkelijke financiële administratie. Vervolgens heeft zij met mij gewerkt aan het voldoen aan alle UBO-formaliteiten, wijzigingen in de bankzaken en verdere technische verwerking van de jaarcijfers. Claudia heeft zich de afgelopen jaren heel hard ingezet voor onze parochie en daarvoor verdient zij een warm applaus en een welgemeend dankjewel.

 

Het parochiebestuur heeft haar op 8 januari 2024 verwelkomt tijdens de parochievergadering en haar bedankt voor 10 jaar fijne samenwerking. We hebben die avond herinneringen opgehaald over gekke dingen die gebeuren bij het beheren van de gelden van de parochie, de opmerkelijke bankbrieven die je krijgt en andere eigenaardigheden die in 10 jaar tijd de revue passeren. Wij vinden het jammer dat ze het stokje overdraagt maar wij gunnen haar tegelijkertijd de tijd en ruimte voor nieuwe dingen. Claudia gaat een paar mooie en lange reizen maken en het parochiebestuur wenst haar daarbij veel plezier en wij hopen dat ze veel bijzondere momenten mag gaan beleven.

 

Verantwoording en Verandering

Tijdens de parochievergadering van 8 januari 2024 heeft het parochiebestuur de begroting voor 2024 goedgekeurd. Onze parochie De Verrezen Christus werkt met een begroting van net iets boven de honderdduizend euro. In de begroting 2024 zijn de twee belangrijkste inkomsten wederom de huuropbrengsten van de twee kinderdagverblijven enerzijds en de kerkbijdragen en collectes anderzijds. De uitgaven zijn onder te verdelen in vijf groepen van uitgaves - van groot naar klein: (1) de personeelskosten, (2) het gebruik en onderhoud van het kerkgebouw, (3) de organisatiekosten, (4) de afdrachten, en (5) de erediensten en bijstand. In tegenstelling tot 2023, waarin we een verlies hadden begroot dat zich helaas ook lijkt te verwezenlijken, voorzien we voor 2024 weer een begroting in balans. De reden hiervoor zijn met name de gedaalde energieprijzen en de besparingen die we hebben doorgevoerd.

 

Op 17 januari 2024 heeft het Bisdom, mede na goedkeuring van de kascontrolecommissie, de jaarrekening over 2022 goedgekeurd. Zoals hierboven al aangegeven heeft dat proces veel tijd en aanpassingen gekost. Met name op het technisch, boekhoudkundige vlak. Maar ook de waarderingen van bepaalde vermogensbestandsdelen moesten op basis van de nieuwe Kerkelijke Richtlijnen voor de Jaarrekening worden herzien. Gelukkig is dat allemaal volbracht en heeft het parochiebestuur verantwoording afgelegd of haar financiële beheer en beleid. De jaarrekening over 2023 wordt thans opgemaakt en moet voor 21 juni 2024 zijn goedgekeurd. Mocht u als parochiaan nadere toelichting wensen over de jaarrekening dan verneem ik dat graag.

 

Vanaf 1 januari 2024 zijn een aantal veranderingen doorgevoerd in de financiële administratie. Die licht ik hieronder graag toe.

 

1: Digitalisering

We hebben de financiële administratie van onze parochie weer verder gedigitaliseerd. De boekhouding en verwerking van de jaarcijfers zijn nu beiden bij de penningmeester ondergebracht. Daarbij wordt de penningmeester ondersteunt door een salarisadministratiekantoor (ABC Payroll & HR Services B.V) en een administrateur (Xander van Dinten). Via het Bisdom hebben we de mogelijkheden voor het gebruik van het boekhoudprogramma uitgebreid om zo ook facturen eenvoudiger te boeken en te bewaren. De kascontrolecommissie krijgt eenmalig per de jaarlijkse controlecyclus toegang tot de gehele administratie. Dit ter volledige transparantie bij het afleggen van verantwoording. Ook voor het indienen van declaraties betekent de digitalisering een verandering.

 

2: Declaraties

Wij verzoeken u vriendelijk een declaratie voortaan via e-mail in te dienen. Wat vragen wij van u:

1.     In een e-mail aan de penningmeester via PVCVoorburg@gmail.com geeft u aan wat het totaalbedrag is en op welke rekeningnummer en onder welke tenaamstelling u de declaratie wenst te ontvangen.

2.     Bij de e-mail voegt u bestanden, foto’s of een scan van de bijbehorende bonnetjes toe. Liefst één bon of factuur per foto of bestand, dat werk voor de administratie het meest efficiënt.

3.     Mocht u liever de bonnen en facturen in het postvak in de Pastorie blijven deponeren dan kan dat ook. Eenmaal per week worden die bonnen gedigitaliseerd en verwerkt. Het kan dan wel iets langer duren voordat u de declaratie ontvangt.

4.     Betalingen geschieden eenmaal per week maar als er spoed is, kan op de dag zelf betaald worden. Geef dat in uw e-mail duidelijk aan.

5.     Een ontvangen betaling betekent dat uw declaratie en de bewijsstukken goed zijn geadministreerd. Als u de declaratie heeft ontvangen kunt u de bonnetjes weggooien.

 

3: Rekeningnummers

Gezien de oplopende bankkosten zijn we het aantal bankrekeningen aan het verminderen. Dat scheelt enkele honderden euro’s per jaar.

Het rekeningnummer dat u kunt gebruiken voor betalingen en waarvandaan u declaraties ontvangt:

Parochie De Verrezen Christus - NL64 INGB 0000 6265 55

 

U kunt ook gebruik maken van de afzonderlijke rekening voor donaties, kerkbijdragen en de gebedsintenties:

Fin Komm VD Parochie Verrezen Christus - NL89 INGB 0000 3808 89

 

Het oude nummer dat speciaal voor gebedsintenties bedoeld was, is komen te vervallen. Daarom verzoeken we u hierbij dringend bij deze overschrijvingen te vermelden dat er sprake is van een gebedsintentie. Ook vragen wij u in dit geval contact op te nemen met het parochiebureau om te melden voor welke intenties en eventueel voor welke data u het geld bestemd heeft.

De contante collecteopbrengst wordt op een afzonderlijke rekening bij ABN Amro Bank gestort omdat dit nog redelijk eenvoudig te doen is tegen acceptabele kosten. Ter bescherming van ons vermogen onder het depositogarantiestelsel heeft de parochie ook een spaarrekening bij de Rabobank maar die is niet bedoeld voor betalingen.

Achterin Opstand worden de rekeningnummers telkens vermeld.

 

Ter afsluiting

Het financiële beheer van de parochie is een aanzienlijke verantwoordelijkheid en soms ook een echte uitdaging. Gelukkig werken we met meerdere personen daaraan en is er vanuit het parochiebestuur steun voor de veranderingen die zijn doorgevoerd. We zijn dankbaar voor alle hulp en bijdragen die wij ontvangen en gaan daar zorgvuldig mee om. Zo proberen we onze gemeenschap ook in 2024 en de jaren daarna warm, levendig en vooruitstrevend te houden.

 

Namens het parochiebestuur,

Niels Lemmers (Penningmeester)

16 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page